قابلیت های چابک بر روی هر پلتفرمی قابل پیاده سازی هستند.ما برای هر پلتفرم،راهنمای کاملی ایجاد کرده ایم تا با کمترین مشکل SDKچابک را نصب و شروع به استفاده از قابلیت های آن کنید.